Domainit .com, .net, .org ja .eu nyt vain 6,60e +alv. / 1.vuosi. Tilaa heti!

Markkinointimix – markkinoinnin kilpailukeinot

Kaisa Huttunen

Markkinointimix on yksi vanhimmista markkinointiteorioista ja siihen voi törmätä edelleen erilaisilla markkinoinnin kursseilla. Onko markkinointimix jo auttamatta vanhentunut vai voisiko siitä olla vielä jotain hyötyä?

Kirjoituksessa esitellään yleisimpiä markkinointimixejä, kuten 4P:n ja 4C:n mallit ja käydään myös läpi sitä, mihin niitä voi hyödyntää.

Mikä on markkinointimix?

Markkinointimix (engl. marketing mix) on markkinoinnin kilpailukeinojen kokonaisuus ja yksi perinteisimmistä markkinointiteorioista.

Markkinointimixin alkuperäisenä kehittäjänä pidetään James Cullintonia, joka kirjoitti aiheesta jo vuonna 1948. Alkuun markkinointimixin sisältö ei kuitenkaan ollut mitenkään vakiintunut, eli esitellyt markkinoinnin kilpailukeinot vaihtelivat esittäjän mukaan.

Markkinointimixiä opetetaan edelleen useissa oppilaitoksissa ja markkinoinnin kursseilla, vaikka se on enää harvassa yrityksessä aktiivisessa käytössä. Markkinointimixistä on olemassa useita hieman toisistaan eroavia malleja, joista esittelemme tässä kirjoituksessa kaikkein yleisimmät eli 4P:n, 7P:n ja 4C:n mallit.

Markkinointimix eli markkinoinnin kilpailukeinojen kokoniauus, tunnetaan myös 4P mallina.

4P-malli

Professori E. Jerome McCarthy esitteli 1960-luvulla pohjan, jolle 4P-malli rakentuu. Malli tarkoituksena on helpottaa yritysten omien tavoitteiden saavuttamista.

Markkinoinnin kilpailukeinot koostuvat mallin mukaan neljästä osa-alueesta:

 • Product eli tuote,
 • Price eli hinta,
 • Place eli saatavuus ja
 • Promotion eli markkinointiviestintä.

Näiden neljän osa-alueen keskellä on kohdemarkkina, johon kaikkia toimenpiteitä tulisikin peilata. Markkinoinnin tehtävänä tulisi olla markkinointimixin optimointi, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin yrityksen liiketoimintaa. Tutustutaan vielä jokaiseen osa-alueeseen hieman tarkemmin.

Product

Product eli suomeksi tuote, toki nykyisin myös palvelu voi olla tuote. Tuotteella tai palvelulla olisi tarkoitus tyydyttää asiakkaan tarve tai halu. Markkinointimixin mukaan tuotteelle tai palvelulle tulisi aina olla kysyntää. Yrityksen tuleekin tarjota kohderyhmälleen jotain sellaista.

Price

Price eli tuotteen hinta vaikuttaa aina suoraan yrityksen liiketoiminnan kannattavuuteen. Hinta voi olla myös tärkeä kilpailukeino muita yrityksiä vastaan. Tavoitteena olisi tietenkin löytää optimaalinen hintataso eli korkein hinta, jonka markkinat ovat valmiita maksamaan tuotteesta.

Place

Place eli saatavuus viittaa koko siihen reittiin, jonka tuote tai palvelu kulkee valmistuksesta loppuasiakkaan käsiin. Käytännössä tähän kuuluvat siis esimerkiksi myyntipaikat ja mahdolliset verkkokaupat. Lähtökohtaisesti tuotteen tulisi tietenkin olla asiakkaalle mahdollisimman hyvin saatavissa.

4P malli: Place eli saatavuus on yksi kilpailukeinoista.

Promotion

Promotion eli markkinointiviestintä on nimensä mukaisesti kaikkea ulospäin kohdistuvaa viestintää. Esimerkiksi myynnin edistämistä tai digitaalista markkinointia, kuten Google Ads -mainontaa. Markkinointiviestinnän tulee tietenkin vaikuttaa positiivisesti yrityksen myyntiin esimerkiksi näkyvyyden ja luottamuksen rakentamisen kautta.

Kritiikki 4P-mallia kohtaan

Mallia on kritisoitu esimerkiksi siitä, että se sopii lähinnä erilaisille fyysisille tuotteille ja sopii sen takia huonosti nykyaikaiseen palveluyhteiskuntaan. Toisaalta malli näkee kuluttajan helposti vain ja ainoastaan rationaalisena toimijana, mikä ei tietenkään aina pidä paikkaansa.

Koska mallia on pidetty jo vanhanaikaisena ja toimimattomana, sitä on kehitetty eteenpäin esimerkiksi 7P ja 4C -malleiksi.

7P-malli

Markkinointimix 7P:n malli on käytännössä laajennettu alkuperäisestä 4P:n markkinointimixistä. Kyseistä mallia ehdottivat ensimmäistä kertaa Booms ja Bitner vuonna 1981. Mallia laajennettiin seuraavilla kohdilla:

 • Process eli proessit,
 • People eli ihmiset ja
 • Physical evidence eli fyysinen todiste.

Process

Process eli prosessi kohta kuvaa kaikkia yrityksen prosesseja, jotka liittyvät tuotteen tai palvelun toimittamisen asiakkaalle. Kaikki yrityksen prosessit tulisi tietenkin suunnitella mahdollisimman sujuvaksi ensisijaisesti asiakkaan, mutta myös yrityksen kannalta.

People

People eli ihmiset kohta kattaa sekä yrityksen asiakkaat että työntekijät. Ajatuksena on, että molemmat voivat omalta osaltaan vahvistaa yrityksen markkinointia. Esimerkiksi tyytyväiset asiakkaat suosittelevat yritystä ystävilleen tai työntekijä kertoo työnantajastaan positiiviseen sävyyn sosiaalisessa mediassa.

People eli ihmiset ovat yksi osa markkinointimix.

Physical evidence

Physical evidence eli fyysinen todiste on keskeisessä roolissa, kun rakennettaan asiakkaan luottamusta esimerkiksi palvelua kohtaan. Fyysinen todiste voi olla vaikkapa esite, video tai jokin muu vastaava asia, jonka avulla voidaan lisätä asiakkaan luottamusta hänen ostamaansa asiaa kohtaan.

4C-malli

4C:n malli on eräänlainen muunnelma alkuperäisestä 4P:n mallista. Sen esitti alun perin Robert Lauterborn 1990. Se koostuu seuraavista osioista:

 • Consumer eli kuluttaja,
 • Cost eli kulut,
 • Convenience eli helppous ja
 • Communication eli vuorovaikutus.

Consumer

Consumer eli kuluttaja viittaa kuluttajan tarpeisiin ja haluihin sekä siihen, miten ne pitäisi huomioida markkinointimixiä mietittäessä.

Cost

Cost eli kulut ei viittaa pelkästään tuotteen hintaan, vaan myös esimerkiksi kuluttajan käyttämä aika tuotteen hankintaan. Käytännössä tarkoituksena on heijastaa kokonaiskustannuksia, olivatpa ne sitten rahallisia tai ei rahallisia.

Convenience

Convenience eli helppous tarkoittaa tuotteen ostamisen helppoutta, ja siihen vaikuttaa esimerkiksi tuotteen löytäminen sekä tuotetietojen kattavuus. Tuotteen ostaminen tulisi olla tietenkin mahdollisimman helppoa kuluttajalle.

Communication

Communication eli vuorovaikutus voi pitää sisällään esimerkiksi ihan perinteistä mainontaa ja myyntiä, mutta olisi tärkeää pyrkiä rakentamaan aitoa vuorovaikutusta yritysten ja kuluttajien välille.

Markkinointimix auttaa kilpailuetujen tunnistamisessa.

Markkinointimix auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa

Markkinointimixejä on tosiaan useita erilaisia ja niistä ollaan vähän montaa mieltä. Osan mielestä ne ovat auttamatta vanhanaikaisia, eikä varmaan yksikään yritys niitä enää nykyaikana täysin orjallisesti noudata. Markkinointimixiä voikin aivan mainiosti soveltaa enemmän omaan käyttöön sopivaksi.

Markkinointimixistä voi kuitenkin edelleen olla monia hyötyjä ja se voi auttaa esimerkiksi kilpailuetujen tunnistamisessa. Jos yritys ei tunnista kilpailuetujaan suhteessa muihin, ei niitä voida hyödyntää myöskään markkinoinnissa ja toisaalta esimerkiksi brändin rakentaminenkin vaikeutuu, jos ei hahmoteta, mikä erottaa meidät muista.

Kilpailuetujen lisäksi markkinointi mix voi auttaa erilaisten kehityskohteiden havaitsemisessa. Jäsentelemällä asioita markkinointimixin tai jonkin sen varia ation mukaisesti voidaan esimerkiksi havaita, että hinta on liian korkea suhteessa kohdemarkkinaan tai yrityksen prosessit ovat liian hitaita, jonka takia toimitukset aina myöhästyvät.

Markkinointimix voikin auttaa yrityksen markkinoinnin kokonaisuuden hahmottamisessa ja sitä kautta resurssien suuntaamisessa juuri sinne, missä niitä tarvitaan eniten. Parhaassa tapauksessahan markkinointimix auttaakin yrityksen liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa.