Domainit .com, .net, .org ja .eu nyt vain 6,60e +alv. / 1.vuosi. Tilaa heti!

Zoner Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Zoner Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittamiin palveluihin. Sopimuksen osapuolina ovat palveluntarjoaja ja palvelua käyttävä tai sen tilannut taho (jäljempänä asiakas). Nämä sopimusehdot on julkaistu 1.12.2021 ja ne astuvat voimaan 1.1.2022, uusien sopimusten kohdalla kuitenkin heti. Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi ja ne korvaavat aiemmat sopimusehdot. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja.

2. Sopimuksen kohde

Sopimuksella sovitaan asiakkaan tilaamasta palvelusta, jonka palveluntarjoaja asiakkaalle toimittaa. Palveluiden käyttämiseen liittyviin muiden yritysten palveluihin, kuten esimerkiksi asiakkaan internet-yhteyksiin, ei sovelleta näitä ehtoja, vaan niiden yritysten ehtoja, jotka tarjoavat kyseiset palvelut.

3. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun ja palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköisesti tai muutoin kirjallisesti.

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen ja/tai palvelukuvauksen sisältöä ilmoittamalla tästä asiakkaalle.

4. Luottotietojen tarkistaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta palvelusta ennakkomaksu ennen palvelun avaamista. Palveluntarjoajalla on oikeus olla toimittamatta tilattua palvelua oman harkintansa mukaan.

Tätä kohtaa 4 ei sovelleta, jos asiakas on kuluttaja.

5. Sopimuskauden pituus ja sopimuksen purku

Sopimuskauden pituus on sama kuin palveluun valitun laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu automaattisesti samanmittaisella sopimuskaudella, mikäli sitä ei ole irtisanottu vähintään 30 päivää ennen uuden sopimuskauden alkamista.

Sopimus voidaan irtisanoa kulloinkin kuluvan sopimuskauden loppuun, ei kuitenkaan keskelle sitä. Mikäli kyseessä on Zoner Sähköposti -palvelu, sopimus voidaan ensimmäisen laskutuskauden jälkeen irtisanoa kahden (2) viikon irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä sähköpostitse tai muulla palveluntarjoajan ohjeistamalla tavalla.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden irtisanoa palvelun välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas olennaisesti rikkoo sopimusehtoja, eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa rikkomusta koskevan ilmoituksen saatuaan tai mikäli palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräykset tai muu force majeure –tilanne). Tällöin palveluntarjoajalla on oikeus pidättää ennakkomaksu tai sen osa taikka veloittaa maksu jo asiakkaan tilaaman palvelun hyväksi tehdystä työstä sekä siitä aiheutuneista kuluista tai kustannuksista palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas tulee maksukyvyttömäksi tai asetetaan konkurssiin ja/tai mikäli asiakkaan lasku on maksamatta vielä kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua laskun eräpäivästä.

6. 30pv tyytyväisyystakuu / peruuttamisoikeus

Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen tilaamaansa palveluun, asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa 30 päivän kuluessa palvelun toimituksesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että tyytyväisyystakuu ja siihen liittyvä peruutusoikeus soveltuvat ainoastaan ensimmäisen laskutuskauden osalta eikä sitä sovelleta ensimmäistä laskutuskautta seuraaviin laskutuskausiin.

Tyytyväisyystakuu ja siihen liittyvä peruuttamisoikeus ei koske verkkotunnustilauksia, SSL-sertifikaatteja tai muita asiakkaalle rekisteröitäviä tuotteita. Peruuttamisoikeus ei koske myöskään asiakkaan tilauksesta tai pyynnöstä tehtyjä asennus-, muokkaus- tai muita tuntilaskutukseen perustuvia työtehtäviä.

Mikäli asiakas peruu webhotellin tai muun palvelun, jonka hinta sisältää verkkotunnuksen rekisteröinnin, veloitetaan asiakasta mahdollisista rekisteröidyistä verkkotunnuksista hinnaston mukaisesti.

7. Kuluttaja-asiakkaiden peruuttamisoikeus

Mikäli asiakas on kuluttaja, on asiakkaalla oikeus peruuttaa sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Asiakkaan tulee ilmoittaa palveluntarjoajalle peruuttamisesta yksiselitteisesti. Mikäli asiakas päättää peruuttaa sopimuksen, asiakkaan oikeus käyttää sopimuksella hankittuja palveluita päättyy ja palveluntarjoaja palauttaa asiakkaan palvelusta maksaman summan neljäntoista (14) päivän sisällä siitä, kun palveluntarjoaja on vastaanottanut asiakkaan peruuttamisilmoituksen.

Jos sopimusta tehtäessä asiakas nimenomaisesti pyytää palvelun suorittamisen aloittamista ennen neljäntoista (14) vuorokauden peruuttamisajan päättymistä ja palvelu on ennen peruuttamisajan päättymistä suoritettu, tai asiakas antaa suostumuksensa digitaalisen sisällön toimittamiseen sähköisesti ennen neljäntoista (14) päivän peruttamisajan päättymistä, asiakas luopuu peruuttamisoikeudestaan.

8. Hinnastot, maksut ja laskutus

Asiakas maksaa palveluntarjoajalle palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamien laskutustietojen perusteella Postin palveluilla, sähköpostitse tai verkkolaskuna.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu neljäntoista (14) päivän kuluessa eräpäivästä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden myös irtisanoa palvelun kohdan 5 mukaisesti välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei suoriteta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eräpäivästä. Palveluntarjoajalla on oikeus periä suljetun palvelun uudelleen avauksesta hinnaston mukainen maksu.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen laskun huomautusmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut laissa määriteltyjen kustannusten mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus periä liikasuoritusten palautuksesta kohtuullinen korvaus palautuksesta syntyneistä kuluista.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hinnan muutoksiin, jotka johtuvat esimerkiksi tuotantokustannusten tai olosuhteiden muutoksista. Hinnan muutoksista ilmoitetaan viimeistään yksi (1) kuukausi ennen muutoksen täytäntöönpanoa. Uudet hinnat astuvat voimaan asiakkaan seuraavassa laskutusjaksossa. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista. Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi.

Mikäli tilaus siirretään asiakkaan pyynnöstä asiakkuudelta toiselle useammin, kuin yhden kerran kalenterivuoden aikana, palveluntarjoaja varaa oikeuden laskuttaa seuraavista siirroista aiheutuneet kulut asiakkaalta.

9. Palvelun toimittaminen

Palvelun toimitus alkaa välittömästi, kun asiakas on toimittanut kaikki palvelun toimittamiseen tarvittavat tiedot ja palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen.

Palveluun liittyvien osa-alueiden (kuten verkkotunnuksen tai SSL-sertifikaattien rekisteröinti tai siirto) toimitus voi viivästyä palveluntarjoajasta riippumattomista syistä eikä palveluntarjoaja ole vastuussa tällaisista viivästyksistä. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle aiheutuvista viivästyksistä.

Asiakas hyväksyy toimituksen, ellei hän reklamoi siitä sähköisesti, tai muulla palveluntarjoajan ohjeistamalla tavalla, kahdeksan (8) päivän kuluessa toimituksesta.

10. Palvelun sisältö ja tuottaminen

Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä tai teknistä toteutustapaa edellyttäen, että palvelun käytettävyys ja hyödynnettävyys pysyvät olennaisilta osiltaan samana kuin ennen muutosta. Palvelutarjoaja voi muuttaa palvelua myös lainsäädännön muutosten tai viranomaisten määräysten perusteella. Palveluntarjoaja ilmoittaa mahdollisista muutoksista asiakkaalle.

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta. Palveluntarjoaja toimii rekisteröinnissä vain maksunvälittäjänä. Verkkotunnus rekisteröidään asiakkaan toimittamin tiedoin. Asiakas hyväksyy verkkotunnusrekisterien sopimusehdot ja vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus kyseiseen verkkotunnukseen. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkotunnusrekisterien toiminnasta.

Palvelun sisältö määräytyy palvelukuvauksen ja sen mukana seuraavien mahdollisten liitteiden mukaan. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelun levytilaa vain oman yrityksen, yhteisön tai henkilökohtaisen materiaalin säilytykseen internet-käyttöä (jatkossa ”sivusto”) varten. Sivutilan jälleenmyynti on kuitenkin kielletty, pois lukien tähän tarkoitetut Jälleenmyyjä- ja VPS-palvelut.

Palvelun resurssien koko voi olla rajoitettu, jolloin tästä on ilmoitettu palvelukuvauksessa. Mikäli resurssien käyttö ylittää määritellyn rajan, varaa palveluntarjoaja oikeuden estää tai rajoittaa palvelun käyttöä tai tarkastaa palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi yhdessä asiakkaan kanssa.

Palveluntarjoajalla on oikeus priorisoida liikennettä tai muita resursseja sekä tarvittaessa puuttua asiakkaan palvelun käyttöön tai yksittäisiin prosesseihin, mikäli asiakkaan käyttö aiheuttaa häiriötilanteita tai haittaa palveluntarjoajalle tai muille asiakkaille.

Palveluun liittyvästä, tai sen kautta tehtävästä, suurten tiedostojen levityksestä tai muusta normaalia kotisivukäyttöä huomattavasti enemmän kuormittavasta toiminnasta on aina sovittava etukäteen palveluntarjoajan kanssa.

Palveluntarjoajalla on oikeus seurata palvelujen käyttöä sekä automaattisilla järjestelmillä että manuaalisilla tarkistuksilla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastainen toiminta.

11. Palveluntarjoajan suorittamat ylläpitotoimet

Palveluntarjoajalla on oikeus luoda asiakkaan palveluun, sivustolle, VPS-palvelimeen tai muuhun järjestelmään ylläpitoa varten käyttäjätunnus tai vastaava pääkäyttäjän oikeudet kattava pääsyoikeus.  Asiakas vakuuttaa, että palveluntarjoajalla on myös oikeus perustaa vastaava käyttäjätunnus tai pääkäyttäjän oikeudet kattava pääsyoikeus sellaisiin kolmannen osapuolen järjestelmiin, joissa palveluntarjoaja toimii asiakkaan toimeksiannosta asiakkaan edustajana. Palveluntarjoaja saa käyttää tätä pääsyoikeutta vain asiakkaan suostumuksen perusteella tapahtuviin yksittäisiin toimenpiteisiin, paitsi seuraavissa tilanteissa:

 1. asiakkaalla on voimassa oleva ylläpitosopimus palveluntarjoajan kanssa, jonka puitteissa toimenpiteitä tehdään;
 2. palveluntarjoaja suorittaa palveluun teknisiä muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta palvelun sisältöön;
 3. palveluntarjoajan tai asiakkaan tietoturva, haitallisen käytön estäminen, verkkohyökkäys tai viranomaisen vaatimus edellyttävät välitöntä reagointia; tai
 4. muissa lain sähköisen viestinnän palveluista sallimissa tilanteissa.

Asiakas voi erikseen kieltää palveluntarjoajaa luomasta pääkäyttäjän pääsyoikeuksia palveluunsa. Mikäli esimerkiksi sopimuksen vastaista käyttöä, verkkohyökkäyksiä, palveluntarjoajan järjestelmiä haittaavaa käyttöä tai näihin rinnastettavaa toimintaa tapahtuu asiakkaan palvelussa tai sen kautta, eikä palveluntarjoajalla ole pääsyoikeutta tai mahdollisuutta tilanteen korjaamiseen muilla tavoin, palveluntarjoaja varaa oikeuden sulkea palvelu asiakasta kuulematta. Tällä perusteella suljetun palvelun avaamisesta voidaan periä palveluntarjoajan hinnaston mukainen avausmaksu.

Mikäli kolmas osapuoli sulkee asiakkaan toimeksiannosta asiakkaalle luodun palvelun esimerkiksi haitallisen käytön tai muun vastaavan kolmannen osapuolen sopimusehtojen vastaisen toiminnan takia, varaa palveluntarjoaja oikeuden veloittaa asiakkaalta tilanteen selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja/tai palvelun uudelleen avaamisesta hinnaston mukaisen avausmaksun.

12. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaan tulee toimittaa palveluntarjoajalle palvelun tilauksen yhteydessä oikeat tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, palveluntarjoaja varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista asiakastietoihin välittömästi.

Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia ja asiakas vastaa kaikista asiakkaan käyttäjätunnuksella tehdyistä toimenpiteistä.

Asiakas on vastuussa kaikesta palveluun laitetusta materiaalista. Materiaali ei saa olla loukkaavaa, rikkoa tekijänoikeuksia tai olla Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaalia, mikäli se katsoo materiaalin rikkovan näitä ehtoja.

Asiakas vastaa siitä, että hänen toimintansa tietoverkossa noudattaa Suomen lakia ja hyviä tapoja. Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien palvelimien ja palveluiden luvaton käyttö tai käytön yritys on kielletty.

Haavoittuvuuksien tarkoituksellinen etsintä (mukaan lukien ns. penetration testing) palveluntarjoajan järjestelmistä on ehdottomasti kiellettyä ilman palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Palveluntarjoaja varaa oikeuden sulkea asiakkaan palvelut välittömästi asiakasta kuulematta, mikäli tällaista toimintaa havaitaan. Mikäli palveluntarjoajalle aiheutuu kohtuutonta haittaa tai ylimääräisiä kustannuksia tilanteen selvittämisestä, palveluntarjoaja voi veloittaa syntyneet kustannukset asiakkaalta. Tällä perusteella suljetun palvelun avaamisesta voidaan periä palveluntarjoajan hinnaston mukainen avausmaksu.

Mikäli asiakas löytää normaalin käytön puitteissa palveluntarjoajan järjestelmistä haavoittuvuuden tai sellaiseen rinnastettavan ongelman, edellä olevaa pykälää ei sovelleta. Asiakkaan tulee ilmoittaa löytämistään haavoittuvuuksista ja niihin rinnastettavista ongelmista palveluntarjoajalle ensi tilassa. Mikäli palveluntarjoaja katsoo, että löytynyt ongelma on vakava ja asiakas on auttanut merkittävästi sen löytämisessä ja/tai tutkimisessa, palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan maksaa asiakkaalle löytöpalkkion.

Asiakas ei saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaiseen suoramarkkinointiin sähköpostitse. Erilaisten ostettujen osoitetietolistojen käyttö on kielletty suoramarkkinoinnissa palvelun kautta.

Asiakas on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen käyttämänsä ohjelmistot ovat päivitettynä ajan tasalle esimerkiksi tietoturvan osalta.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on ajantasaiset turvakopiot sivustostaan ja sähköposteistaan, sekä muista palveluun tallennetusta materiaalista. Palveluntarjoaja ei takaa tiedon säilymistä palvelussa.

Asiakas on myös velvollinen lukemaan palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat palveluntarjoajan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista palveluntarjoajan sähköisillä alustoilla tai toimittaa asiakkaalle sähköpostin välityksellä.

Asiakkaan on korvattava palveluntarjoajalle ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta-, korjaus- sekä muut kulut.

Asiakas vapauttaa palveluntarjoajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet tai toiminta verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.

13. Palvelun virheet, virheiden korjaus sekä vahingonkorvaus

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palvelujen toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin noudattaen palvelukuvauksessa mahdollisesti määriteltyjä erityisehtoja korjausaikataulusta. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien palveluissa, verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimasta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.

Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kahdeksan (8) päivän kuluessa sähköisesti, tai muulla palveluntarjoajan ohjeistamalla tavalla

Palveluntarjoajan vastuu tämän sopimuksen nojalla rajoittuu summaan, joka vastaa enintään asiakkaan maksamaa maksua sinä kuukautena, jolloin rikkomus tapahtui. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua palvelun käytöstä tai muista syistä. Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

14. Palvelun sulkeminen

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea asiakkaalle tarjottu palvelu

 • (i) kohdan 7 mukaisesti,
 • (ii) jos asiakas rikkoo sopimusehtoja eikä kirjallisesta huomautuksesta huolimatta korjaa rikkomustaan viipymättä,
 • (iii) asiakkaan ilmoittamat tiedot eivät ole oikeat tai
 • (iv) asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella.

Kohdat (iii) ja (iv) eivät sovellu Zoner Sähköposti -palvelun osalta.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä suljetun palvelun uudelleen avauksesta hinnaston mukainen maksu.

15. Asiakas yhteisötilaajana

Mikäli asiakas on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) tarkoittama yhteisötilaaja ja palveluntarjoaja tarjoaa asiakkaalle palvelua sekä käsittelee palvelua tarjotessaan yhteisötilaajan tai käyttäjän tietoja ja/tai viestejä, toimii palveluntarjoaja yhteisötilaajan alihankkijana. Asiakas vastaa sitä, että asiakkaalla on kaikki tarvittavat oikeudet ja suostumukset tietojen (sisältäen välitystiedot ja henkilötiedot) ja/tai viestien käsittelyyn sen mukaisesti, mitä sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa säädetään, riippumatta siitä käsitteleekö tietoja ja/tai viestejä asiakas itse ja/tai palveluntarjoaja asiakkaan toimeksiannosta.

Asiakkaan toimiessa yhteisötilaajana, palveluntarjoaja voi toimittaa asiakkaalle tämän pyynnöstä välitys-, henkilö- ja muita tietoja ja raportteja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja tietosuojalainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietojen luovutuksessa ja sitä koskevassa menettelyssä noudatetaan aina kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia. Asiakas sitoutuu käyttämään palveluntarjoajalta saamiaan tietoja ja raportteja ainoastaan siihen käyttötarkoitukseen ja vain siinä laajuudessa, joka on lain nojalla sallittua yhteisötilaajalle.

Tätä kohtaa 15 ei sovelleta, jos asiakas on kuluttaja.

16. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Toimitettavasta palvelusta riippuen palveluntarjoaja voi toimia käsiteltävien henkilötietojen osalta joko tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä tai käsittelijänä. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja käsittelijänä rekisterinpitäjänä toimivan asiakkaan lukuun esimerkiksi toimittaessaan edellä kohdassa 15 tarkoitettuja palveluita sekä palveluntarjoajan virtuaalipalvelin– ja webhotelli -palveluita. Palveluntarjoajan käsitellessä henkilötietoja käsittelijänä, sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn Zoner Oy:n palveluiden tietojenkäsittelyehtoja.

Edellä mainitun lisäksi palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä esimerkiksi asiakassuhteen hallinnoimiseen, laskutukseen ja saatavien perintään sekä viestintään ja markkinointiin liittyviin tarkoituksiin. Lisätietoja palveluntarjoajan rekisterinpitäjänä suorittamasta henkilötietojen käsittelystä on saatavilla kulloinkin voimassa olevasta rekisteröidyille suunnatusta informointiasiakirjasta

17. Muut ehdot

Sopimus on palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja.

Palveluntarjoajalla on valitusta verkkotunnuksesta ja verkkotunnusrekisteristä riippuen tietyissä tilanteissa oikeus olla luovuttamatta asiakkaan verkkotunnusta, ennen kuin kaikki palveluntarjoajan verkkotunnusta koskevat saatavat asiakkaalta on suoritettu.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Helsingin käräjäoikeus tai kuluttaja-asiakkaiden osalta kuluttajan kotipaikan käräjäoikeus.

Mikäli asiakas on kuluttaja, asiakas voi viedä riidanalaisen asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen Kuluttajariitalautakunnan puoleen kääntymistä, asiakasta kehotetaan olemaan yhteydessä Kuluttajaneuvontaan.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja. Sopimusehtojen muutoksista ilmoitetaan yksi (1) kuukausi ennen niiden voimaantuloa.

Zoner Oy:n Palveluiden tietojenkäsittelyehdot

1. Tausta ja tarkoitus

Nämä tietojenkäsittelyehdot muodostavat olennaisen ja erottamattoman osan Zoner Oy:n palveluiden yleisiä sopimusehtoja (”Sopimus”), joiden mukaisesti palveluntarjoaja toimittaa osapuolten välillä sovittuja palveluita asiakkaalle. Näihin tietojenkäsittelyehtoihin sovelletaan Sopimusta siltä osin kuin näissä tietojenkäsittelyehdoissa ei ole toisin sovittu.

Näitä tietojenkäsittelyehtoja sovelletaan palveluntarjoajan käsitellessä henkilötietoja asiakkaan lukuun tietosuojalainsäädännön tarkoittamana käsittelijänä ja asiakkaan toimiessa rekisterinpitäjänä. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja käsittelijänä esimerkiksi toimittaessaan palveluita yhteisötilaajan alihankkijana sekä palveluntarjoajan virtuaalipalvelin– ja webhotelli -palveluiden yhteydessä.

Näissä tietojenkäsittelyehdoissa määritellään henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot, joita osapuolet sitoutuvat noudattamaan palveluntarjoajan käsitellessä henkilötietoja rekisterinpitäjänä toimivan asiakkaan lukuun.

2. Määritelmät

Näissä tietojenkäsittelyehdoissa käytettävät määritelmät, kuten ”henkilötiedot”, ”rekisteröity” ja ”käsittely” tai ”käsitellä” saavat sen merkityksen ja asiasisällön, mikä niille on annettu tietosuojalainsäädännössä.

”Tietosuojalainsäädäntö” tarkoittaa voimassa olevaa ja soveltuvaa lainsäädäntöä liittyen luonnollisten henkilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä, mukaan lukien erityisesti yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 (”TSA”) sekä kaikki muut aika ajoin soveltuvat lait, säädökset ja asetukset yksityisyydensuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskien.

3. Asiakkaan yleiset velvollisuudet

Asiakas toimii käsiteltävien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä ja vastaa asiakkaan henkilötietojen lainmukaisesta keräämisestä, käytöstä ja muusta käsittelystä. Asiakkaan vastuulla rekisterinpitäjänä on varmistaa henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä, henkilötietojen minimointia ja täsmällisyyttä koskevien vaatimusten noudattaminen, samoin kuin muiden rekisterinpitäjän tietosuojalainsäädännön mukaisten velvoitteiden täyttäminen.

Asiakas tiedostaa, että palveluntarjoajalla ei ole vaikutusvaltaa, eikä velvollisuutta varmistaa palveluntarjoajalle asiakkaan lukuun käsiteltäväksi siirrettyjä henkilötietoja asiakkaan käyttäessä palveluita. Asiakas sitoutuu tekemään tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sillä on tietosuojalainsäädännön mukainen laillinen peruste siirtää henkilötietoja palveluntarjoajalle siten, että palveluntarjoaja pystyy toimittamaan asiakkaan tilaamat palvelut osapuolten välillä sovitun mukaisesti.

4. Henkilötietojen käsittely asiakkaan lukuun

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä näiden tietojenkäsittelyehtojen mukaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Palveluntarjoaja asettaa asianmukaiset salassapitoa ja tietoturvaa koskevat sopimusvelvoitteet henkilöstölle, joka on valtuutettu käsittelemään henkilötietoja. 

Osapuolet sopivat, että nämä tietojenkäsittelyehdot, Sopimus sekä palvelukohtaiset asiakkaan tekemät määritykset muodostavat asiakkaan tyhjentävät ohjeistukset, joiden mukaisesti palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja. Mikäli asiakas haluaa muuttaa ohjeistuksiaan, on asiakkaan ensisijaisesti käytettävä palveluissa tarjottuja toimintoja. Edellä mainittujen ohjeistusten soveltamisalan ulkopuoliset asiakkaan ylimääräiset ohjeistukset edellyttävät, että osapuolet sopivat tällaisten ylimääräisten ohjeistusten toteuttamisesta ja kustannuksista erikseen kirjallisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa asiakkaalta kaikki lisäkustannukset, joita aiheutuu tällaisten ylimääräisten ohjeistusten toimeenpanemisesta. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus, jos palveluntarjoaja kieltäytyy noudattamasta asiakkaan ylimääräisiä ohjeistuksia. Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä, jos asiakkaan antamat ylimääräiset ohjeistukset ovat tietosuojalainsäädännön tai muun soveltuvan lainsäädännön vastaisia.

Palveluntarjoaja mahdollistaa asiakkaalle pääsyn henkilötietoihin sekä henkilötietojen oikaisemisen, poistamisen, rajoittamisen sekä siirtämisen joko suoraan palveluissa olevien toimintojen avulla taikka asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä.  

5. Asiakkaan lukuun suoritettavan käsittelyn yksilöinti

Käsittelyn kohde: käsittelyn kohteena ovat asiakkaan henkilötiedot, jotka asiakas siirtää käsiteltäväksi palveluntarjoajan palveluissa.

Käsittelyn kesto: asiakas määrittää henkilötietojen käsittelyn keston. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja asiakkaan lukuun Sopimuksen ja asiakkaan käyttämien palveluiden keston ajan.

Käsittelyn tarkoitus: henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan tilaamien palveluiden toimittaminen. Asiakas rekisterinpitäjänä määrittää henkilötietojen nimenomaisen ja laillisen käyttötarkoituksen.

Käsittelyn luonne: henkilötietojen tallennus, viestien välittäminen tai muut asiakkaan mahdollisesti tilaamat palvelut. 

Henkilötietotyypit: asiakkaan henkilötiedot, jotka asiakas lisää käyttämäänsä palveluun.

Rekisteröityjen ryhmät: rekisteröityjen ryhmiin voi lukeutua esimerkiksi asiakkaan asiakkaat, työntekijät, toimittajat ja loppukäyttäjät. 

6. Avustaminen

Palveluntarjoaja sitoutuu kohtuullisissa määrin avustamaan asiakasta rekisterinpitäjän velvoitteiden täyttämisessä palveluntarjoajan näiden tietojenkäsittelyehtojen perusteella käsittelemien henkilötietojen osalta.

Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä kaikista valvontaviranomaisen yhteydenotoista, jotka liittyvät asiakkaan lukuun suositettavaan henkilötietojen käsittelyyn. Palveluntarjoaja ei edusta asiakasta tai toimi asiakkaan puolesta suhteessa valvontaviranomaiseen. Palveluntarjoaja antaa asiakkaalle kohtuullista avustusta sen yhteydenotoissa valvontaviranomaisen kanssa, mukaan lukien valvontaviranomaisen pyytämien tietojen toimittaminen.

Jos rekisteröity pyytää palveluntarjoajalta tietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyen, välittää palveluntarjoaja pyynnön eteenpäin asiakkaalle ja avustaa asiakasta kohtuullisin toimenpitein pyyntöön vastaamisessa tietosuojalainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti.  

Lisäksi palveluntarjoaja antaa asiakkaalle kohtuullista avustusta sen muiden tietosuojalainsäädännön mukaisten velvoitteiden noudattamisessa, kuten avustaminen tietoturvatoimenpiteiden täytäntöön panemisessa, tietosuojan vaikutustenarvioinneissa (mukaan lukien valvontaviranomaisen ennakkokuulemiset) ja henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittamisessa.

Jos palveluntarjoajalle aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia asiakkaan tämän kohdan mukaisesta avustamisesta, palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa tällaisesta avustamisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset asiakkaalta.  

7. Tietoturva

Palveluntarjoaja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi. Ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä käsittelyyn liittyvä riskitaso, palveluntarjoaja toteuttaa asiamukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, mukaan lukien esimerkiksi:

 1. henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus;
 2. käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden ja vikasietoisuuden varmistaminen;
 3. tietojen palauttaminen tilanteissa, joissa tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin estyy fyysisen tai teknisen vian seurauksena; ja
 4. teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuuden säännöllinen testaaminen ja arvioiminen.

Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä, kun palveluntarjoaja on tullut tietoiseksi mistä tahansa asiakkaan henkilötietojen vahingossa tapahtuvasta tai lainvastaisesta tuhoutumisesta, häviämisestä, muuttamisesta, luvattomasta luovuttamisesta taikka pääsystä henkilötietoihin. Tietoturvaloukkausta koskevan ilmoituksen on sisällettävä kaikki tietosuojalainsäädännön vaatimat tiedot.

8. Auditoinnit

Asiakkaalla on oikeus suorittaa henkilötietojen käsittelyä koskeva auditointi siltä osin, kun se liittyy palveluntarjoajan asiakkaan lukuun toteuttamaan henkilötietojen käsittelyyn. Asiakkaan auditointi tulee ensisijaisesti kohdistua palveluntarjoajan asiaankuuluvaan dokumentaatioon. Mikäli tällaista dokumentaatiota ei voida katsoa riittäväksi tai olosuhteiden niin vaatiessa, on asiakkaalla oikeus suorittaa auditointi käsittelyssä käytettyihin resursseihin. Asiakkaan on ilmoitettava kaikista tämän kohdan mukaisista auditoinneista vähintään kaksikymmentäyksi (21) kalenteripäivää etukäteen. Asiakkaan auditoinnit tulee suorittaa aina palveluntarjoajan tavanomaisten toimistoaikojen puitteissa, aiheuttamatta mitään merkittäviä häiriöitä palveluntarjoajan liiketoiminnalle. Asiakkaan auditointioikeus on rajattu yhteen auditointiin kalenterivuodessa. Edellä mainittujen käsittelyssä käytettävien resurssien auditoimisen yksityiskohdista sovitaan osapuolten välillä tarkemmin erikseen.

Asiakas vastaa auditoinnista aiheutuvista kustannuksista. Palveluntarjoajalla on oikeus velvoittaa asiakkaalta auditoinneista aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. 

9. Alihankkijat

Asiakas antaa palveluntarjoajalle yleisen ennakkoluvan käyttää alihankkijoita asiakkaan lukuun suoritettavassa henkilötietojen käsittelyssä. Palveluntarjoaja sitoutuu varmistamaan, että sen käyttämät alihankkijat ovat päteviä, allekirjoittavat palveluntarjoajan kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen ja noudattavat henkilötietojen käsittelyä ja salassapitoa koskevia velvoitteita, jotka ovat vähintään yhtä laajat kuin näissä tietojenkäsittelyehdoissa sovitut. Palveluntarjoaja on vastuussa alihankkijoidensa suorittamasta henkilötietojen käsittelystä suhteessa asiakkaaseen. Palveluntarjoaja ylläpitää luetteloa asiakkaan lukuun suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä käyttämistään alihankkijoista ja viimeisin versio kyseisestä luettelosta löytyy palveluntarjoajan verkkosivuilta. 

Palveluntarjoajalla on vapaus valita ja vaihtaa alihankkijoita tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Palveluntarjoaja kuitenkin ilmoittaa asiakkaalle kaikista suunnitelluista olennaisista muutoksista alihankkijoissa vähintään kolmekymmentä (30) kalenteripäivää ennakkoon. Mikäli asiakas perustellusti katsoo, että tällainen muutos palveluntarjoajan alihankkijoissa aiheuttaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta riskin, asiakkaalla on oikeus vastustaa muutosta. Asiakkaan tulee antaa vastustamista koskeva ilmoitus palveluntarjoajalle neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa palveluntarjoajan ilmoituksesta lukien. Jos asiakas ei vastusta muutosta edellä mainitun ajan sisällä katsotaan asiakkaan hyväksyneen alihankkijoita koskevan muutoksen. 

Jos asiakas on esittänyt perustellun vastalauseen alihankkijoissa suunniteltua muutosta koskien, sitoutuvat osapuolet löytämään korvaavan ratkaisun yhteisymmärryksessä. Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen korvaavasta ratkaisusta kohtuullisen ajan kuluessa, on osapuolilla oikeus irtisanoa Sopimus noudattaen Sopimuksessa määritettyä irtisanomisaikaa.

Jos palveluntarjoajan suorittama käsittely sisältää henkilötietojen siirtämisen alihankkijalle Euroopan talousalueen ulkopuoliseen maahan, jonka osalta Euroopan komissio ei ole antanut päätöstä riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön mukaisesti, palveluntarjoajalla on velvollisuus panna täytäntöön TSA 46 artiklan tarkoittamat Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet kyseessä olevan alihankkijan kanssa.

10. Voimassaolo

Sopimuksen tai käsittelyyn liittyvien palveluiden irtisanomisen tai päättymisen jälkeen palveluntarjoaja joko poistaa tai palauttaa asiakkaan lukuun käsiteltävät henkilötiedot. Näitä tietojenkäsittelyehtoja sovelletaan Sopimuksen voimaantulosta lukien ja siihen asti, kunnes asiakkaan lukuun käsiteltävät henkilötiedot on poistettu.