Työntekijän palkkaaminen ja palkkatuki

Työntekijän palkkaaminen tulee monille yrittämisessä ajankohtaiseksi, kun töitä olisi tarjolla enemmän kuin ehtii itse tekemään. Toisinaan työntekijälle halutaan myös ulkoistaa sellaisia tehtäviä, joista yrittäjällä itsellään ei ole niin paljoa osaamista tai kokemusta.

Tässä kirjoituksessa keskitytäänkin ensimmäisen työntekijän palkkaukseen sekä palkkatukeen, josta kommentoimassa myös TE-keskuksen palkkatukiasiantuntija Anne Kuusiniemi.

Työntekijän palkkaus vaatii myös yrittäjältä panostusta.

Ensimmäisen työntekijän palkkaus

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yrittäjälle iso juttu, etenkin taloudellisesti, sillä työnantajaksi ryhtyminen tuo mukanaan useita velvollisuuksia. On hyvä kuitenkin muistaa, että jos yritystä haluaa kasvattaa, täytyy henkilökuntaa ennemmin tai myöhemmin palkata lisää. Toisaalta onnistunut rekrytointi auttaa myös keventämään yrittäjän taakkaa, kun työtehtäviä voidaan jakaa.

Vaihtoehtoina työntekijän palkkaamiselle voi olla myös vuokratyöfirman käyttö, toisten yrittäjien tai esimerkiksi laskutuspalvelua käyttävän kevytyrittäjän hyödyntäminen apukäsinä. Lue, mitä kevytyrittäjyys tarkoittaa.

On hyvä myös tarkkaan harkita sitä, kokeeko esimiesasemaa ylipäätänsä luontevaksi itselleen. Yrittäjästä tulee väkisin esimies uudelle työntekijälle, halusipa hän tätä tai ei. Esimiestaitoja voi onneksi opetella monella tavalla. Tarjolla on esimerkiksi erilaisia kursseja, koulutuksia ja oppaita, joista jokainen voi valita itselleen sopivan kokonaisuuden.

Työntekijän palkkaus ja siitä syntyvät kulut

Ennen ensimmäisen työntekijän palkkausta on tärkeä hahmottaa työntekijästä aiheutuvat todelliset kustannukset sekä varmistua palkkaamisen kannattavuudesta.

Työntekijästä syntyvät kustannuksethan eivät suinkaan rajoitu palkkaan, vaan siihen päälle tulee myös pakolliset työnantajamaksut, kuten työeläke-, sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Lisäksi täytyy tietenkin maksaa myös vuosilomista ja arkivapaista syntyvät kulut

Kuluja voi syntyä myös rekrytoinnista, uuden työntekijän koulutuksista ja tarvitsemista työkaluista. Kustannukset voivat vaihdella hyvin paljon riippuen jo ihan toimialasta ja noudatettavasta työehtosopimuksesta johtuen. Yleisesti käytetty nyrkkisääntö kulujen selvittämiseen on ollut tulevan työtekijän bruttopalkan kertominen minimissään 1,5. Joissain ohjeissa kannustetaan kertomaan bruttopalkka jopa kahdella.

Tärkeintä olisikin tehdä hyvin tarkat laskelmat uuden työntekijän palkkaamisesta aiheutuvista kuluista. Asiat kannattaa mieluummin budjetoida yläkanttiin, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä. Internetistä löytyy myös tätä tarkoitusta varten useita laskureita.

Paljonko uuden työntekijän täytyy tuottaa?

Aluksi on hyvä miettiä, onko töitä todella tiedossa riittävästi kahdelle henkilölle. Toisaalta joskus myös osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen voi olla alkuun hyvä ratkaisu. Uuden työntekijän tulisi tuoda lisää tuottoa vähintään sen työntekijän kulut, jotta työntekijän palkkaaminen olisi kannattavaa.

Kun aiemmin tehtyjen laskelmien perusteella tiedetään työntekijästä syntyvät kulut, voidaan alkaa arvioida sitä, paljonko työntekijän pitäisi saada myyntivoittoa. Myyntivoitosta on siis vähennetty jo palvelun tuottamiseen tai tuotteen valmistamiseen, toimittamiseen ja niin edelleen liittyvät kulut.

Yritysten tavoitteena on tuottaa myös voittoa, joten ihannetilanteessa työntekijä tuo enemmän myyntivoittoa kuin työntekijäkuluihin menee. On tärkeä huomioida budjettia tehdessä myös se, että työntekijän rekrytointi ja perehdyttäminen vie alkuun omaa aikaasi, jolloin se on usein poissa laskutettavasta työstä.

Laske tarkkaan työntekijän palkkauksesta syntyvät kulut.

Palkkatuki

Kannattaa selvittää ennen työntekijän palkkaamista, olisiko yrityksellä mahdollisuutta hyödyntää palkkatukea. Palkkatuki on työnantajalle maksettava tuki osaamiseltaan tai työkyvyltään puutteellisen työttömän työllistämisestä. Palkkatuki on TE-toimiston myöntämä harkinnanvarainen tuki ja sitä voivat saada yritykset, yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät sekä kotitaloudet.

Anne Kuusiniemi on Uudenmaan TE-toimiston palkkatukiasiantuntija.

Anne: ”Yritys voi hakea palkkatukea, jos palkattavaksi suunniteltu henkilö on työtön työnhakija TE-toimistossa. Henkilöltä voi itseltään kysyä onko TE-toimistossa hänen kanssaan keskusteltu palkkatuetun työllistymisen mahdollisuudesta ja jos ei ole, kannattaa ohjeistaa henkilöä ottamaan viipymättä yhteyttä omaan vastuuasiantuntijaansa TE-toimistossa mahdollisuuden selvittämiseksi.

Palkkatuki on aina harkinnanvarainen etuus eli sitä voidaan harkinnan mukaan myöntää työttömästä työnhakijasta, jonka ammatillisessa osaamisessa on puutteita tai jos henkilöllä on todettu vamma/sairaus, jonka katsotaan alentavan tuottavuutta työtehtävässä johon hänet oltaisiin palkkaamassa.”

Palkkatukea voidaan hyödyntää vakituisessa, määräaikaisessa tai osa-aikaisessa työsuhteessa, kunhan tuen myöntämisen ehdot täyttyvät. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää myös oppisopimuskoulutukseen.

Palkkatukea voi hyödyntää monenlaisiin tarkoituksiin.

Anne: ” Palkkatukea voidaan myöntää, jos henkilö täyttää palkkatuetun työllistymisen myöntämisen kriteerit eli on työtön työnhakija TE-toimistossa, vastuuasiantuntija on puoltanut palkkatuen myöntämistä eli on katsottu, että palkkatuen myöntäminen työllistymiseen edesauttaa hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille eikä palkkatukea ole henkilöstä myönnetty vielä laissa määriteltyä maksimimäärää. (Palkkatukea voidaan myöntää alle vuoden työttömänä olleesta henkilöstä maksimissaan 6 kuukautta ja yli vuoden työttömänä olleesta henkilöstä maksimissaan vuoden ajalle, vamma/sairausperustein tukea voidaan myöntää 24kk kerrallaan).

Työnantajan osalta edellytetään myöskin, että palkkatuen myöntämisen kriteerit täyttyvät. Työnantajan tulee olla Suomessa rekisteröitynyt. Yrityksellä (y-tunnuskohtainen) ei saa olla tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottuja henkilöitä, joiden irtisanomisaika on päättynyt viimeisen 12 kuukauden aikana, ellei heitä ole palkattu takaisin työnantajan palvelukseen. Verovelka voi myös vaikuttaa palkkatuen myöntämiseen.”

Palkkatuen myöntämiseen liittyy myös aina tiettyjä rajoituksia. Palkkatuen ehdot: sitä ei voi saada, jos esimerkiksi jos työsuhde on jo alkanut, tuki voisi vääristää kilpailua tai työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt palkanmaksuvelvollisuuttaan. Palkkatuki myönnetään työnantajille joko EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai de minimis -tukena.

Palkkatuen määrä ja kesto

Anne: ”Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto riippuvat palkattavan työttömyyden kestosta. Pääsääntöisesti palkkatuki määrä on sitä korkeampi ja kesto pidempi, mitä kauemmin työnhakija on ollut työtön ennen tuen myöntämistä.

Palkkatukea voidaan myöntää yrityksille maksimissaan 1400e/kk palkkauskustannuksiin (palkkauskustannukset tarkoittavat bruttopalkkaa + palkkauksen sivukuluja) sekä yhdistyksille, säätiöille ja rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille, jotka palkkaavat henkilö ei elinkeinotoimintaan rinnastettavaan toimintaan, palkkatuen maksimisuuruus palkkauskustannuksiin on 1800e/kk.”

Palkkatuki määrä voi olla enintään 30%-50% palkkauskustannuksista. Palkkatukeen kuuluu myös palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta. Tuelle voidaan hakea myös jatkoa, kunhan se tehdään ennen ensimmäisen tukikauden päättymistä.

Palkkatuen hakeminen onnistuu sähköisesti palkkatuki-verkkopalvelussa tai kirjallisesti siltä TE-toimistolta, jonka alueella työpaikka sijaitsee. Palkkatuki hakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin, esimerkiksi Uudellamaalla käsittelyaika on kuitenkin vain 10 päivää.

Lisätietoja TE-palvelun sivuilta.

Ensimmäisen työntekijän rekrytointi.

Uuden työntekijän rekrytointi

Kun päätös uuden työntekijän palkkaamisesta on tehty, on aika määritellä tulevan työntekijän tehtävät ja rooli mahdollisimman tarkkaan. On helpompi löytää työntekijä avoimeen paikaan, kun jo työpaikkailmoitukseen saadaan selkeä kuvaus työtehtävistä. Toki niitä voidaan aina myös hieman soveltaa valittavan työntekijän mukaan.

Voit esimerkiksi pitää kirjaa yrityksen tehtävistä vaikkapa viikon ajan ja miettiä, mistä haluaisit itse luopua ja saisiko niistä muodostettua järkevän kokonaisuuden. Tapoja hahmottaa tulevan työntekijän tehtäviä on toki monia muitakin.

Rekrytointiprosessiin kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä oikea työntekijä ei välttämättä löydy hetkessä ja sopivan työntekijän löytymisen jälkeen voi mennä vielä useita viikkoja ennen kuin hän pystyy aloittamaan. Aikaa menee esimerkiksi työpaikkailmoituksen laatimiseen, hakemusten läpikäymiseen ja työhaastatteluihin. Sen lisäksi työntekijällä voi olla jopa kuukauden irtisanomisaika edellisestä työpaikasta.

Rekrytointi sitoo myös yrittäjän aikaa ja voi vaatia myös rahallisia panostuksia. Kun sopiva työtekijä löytyy, kannattaa tehdä vielä kirjallinen työsopimus ja sopia tarkemmin työhön kuuluvista tehtävistä.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest