Yrittäjyys – miten päästä alkuun?

Yrittäjyys voi olla monenlaista myös ilman varsinaiseksi yrittäjäksi lähtemistä. Yrittäjäksi ryhtyminen on aina iso päätös ja se kannattaa tehdä huolella.

Kokosimme kattavan paketin yritystoimintaa harkitsevalle. Käsittelemme tässä sekä yrittäjyyttä että yrityksen perustamista.

Mitä on yrittäjyys?

Yrittäjyys voidaan nähdä ihmisessä olevana haluna ja tahtona yrittäjämäiseen toimintaan. Se voi tarkoittaa myös oman yrityksen perustamista sekä itsensä ja muiden työllistämistä yritystoiminnan kautta.

Usein ajatus yrittäjyydestä syntyy, kun havaitaan jokin puute tai mahdollisuus, josta voidaan lopulta jalostaa liikeidea. Yrittäjyyttä on todella monenlaista ja sitä voidaan tehdä niin sivutoimisesti toiminimellä kuin päätoimisesti suuryrityksessäkin.

Parhaassa tapauksessa yrittäjäksi ryhtyminen voi olla todella palkitsevaa ja vapaata itsensä toteuttamista, mutta kaikille se ei sovi. Yrittäjyys vaatiikin kiinnostusta ja intohimoa toiminta-alaa kohtaa, koska etenkin alussa yritystoiminta voi viedä paljon aikaa sekä vaatia omistautumista.

Yrittäjiltä vaaditaan myös epävarmuuden sietokykyä, koska tulot määräytyvät yrityksen menestyksen mukaan. Yritystoiminnan kannalta onkin tärkeää, että sen tarjoamat tavarat ja palvelut ovat tarpeellisia riittävän suurelle yleisölle, muuten toimintaa ei ole mahdollista saada taloudellisesti kannattavaksi.

Yrittäjyys ja Suomi

Vuonna 2019 Suomessa oli 292 377 yritystä, luku ei sisällä maa-, metsä- ja kalataloutta. Kaikkiaan suomalaiset yritykset työllistävät noin 1,5 miljoona henkilöä, eli niiden vaikutus koko yhteiskuntaan on merkittävä.

Suomessa yrittäjyys on keskittynyt erityisesti pieniin yrityksiin. Jopa 93 % yrityksistä on alle 10 hengen yrityksiä, eli niin kutsuttuja mikroyrityksiä. Pienyrityksiä on 5,7 %, keskisuuria 1,1 % ja suuryrityksiä 0,2 %. Kaikkiaan 68 % yrittäjistä on yksinyrittäjiä. (Lähde: Tilastokeskus).

Yrittäjyys voi olla monenlaista.

Yrittäjäksi ryhtyminen

Yrittäjäksi ryhtymistä kannattaa harkita rauhassa ja tehdä tarpeeksi erilaisia alkukartoituksia. Aluksi täytyy tietysti pohtia, onko itsestä yrittäjäksi. Kun päätös yrittäjyydestä on tehty, kannattaa vielä harkita lähteekö perustamaan uutta yritystä vai voisiko ostaa jo olemassa olevan. Sen jälkeen onkin aika selvittää tarvittavat luvat, vakuutukset, hankinnat ja muut asiat.

Onko minusta yrittäjäksi?

Minustako yrittäjä? -pohdinta on tärkeää tehdä ennen yrittäjyyteen hyppäämistä, sillä alkuun yrittäjyys saattaa vaatia paljon resursseja niin ajallisesti kuin rahallisestikin.

Yrittäminen vaatii sitoutumista sekä uskoa omiin kykyihin ja liikeideaan. Se edellyttää yleensä myös itsenäisyyttä, epävarmuuden sietokykyä, kunnianhimoa ja innovatiivisuutta. Eri toimialat voivat toki edellyttää myös hieman erilaisia ominaisuuksia.

Vaihtoehtoja kokopäiväiselle yrittäjyydelle

Kun yrittäjyyttä pohtii, on hyvä myös tiedostaa, että kokopäiväiselle yrittäjyydelle on olemassa muitakin vaihtoehtoja. Esimerkiksi freelancer-työ voi antaa saman vapauden määrätä omat työajat ja -määrät, ilman varsinaisen yrityksen perustamista.

Jos puolestaan haluaa kokeilla yrittäjämäistä toimintaa, ilman yrityksen perustamista, voi kevytyrittäjyys olla hyvä vaihtoehto. Kevytyrittäjä toimii käytännössä yleensä hyvin yrittäjämäisesti, mutta laskuttaa tekemästään työstä jonkin siihen erikoistuneen laskutuspalvelun kautta.

Halutessaan voi myös toimia sivutoimisena yrittäjänä oman päivätyön ohessa. Tällöin yrittäjyyttä pääsee ihan käytännössä kokeilemaan ilman huolta toimeentulosta. Sivutoimisesta yrittäjyydestä voi myös helposti hypätä päätoimiseen yrittäjyyteen toiminnan kasvaessa.

Yrityksen perustaminen tai ostaminen

Yrityksen voi joko perustaa itse tai sen voi hyvin myös ostaa. Yrityksen perustaminen alkaa yleensä yritysmuodon valinnalla ja yrityksen nimen pohtimisella. Yritysmuodot Suomessa ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta.

Ennen yrityksen virallista perustamista kannattaa tehdä jo vähintäänkin alustava liiketoimintasuunnitelma. Sen avulla nähdään, onko yritystoiminnasta ylipäätänsä mahdollista saada kannattavaa.

Yrityksen ostaminen on myös hyvä vaihtoehto perustamisen sijaan. Tällöin aloittava yrittäjä saa jo ainakin osittain valmiin asiakaskunnan ja paremman käsityksen yrityksen kannattavuudesta.

Jos sinulla on jo olemassa yritys, kannattaa myös harkita riittäisikö pelkkä aputoiminimi. Aputoiminimi on hyödyllinen silloin, kun yrittäjä haluaa aloittaa toiminnan myös jollain muulla alalla. Tällöin vältytään kokonaan uuden yrityksen perustamiselta.

Mahdolliset luvat

Kun päätös yrityksen perustamisesta on varma, kannattaa selvittää tarvitseeko yritys jotain lupia toimiakseen ja missä vaiheessa mahdolliset luvat tulisi hakea. Tietyt toimialat ovat luvanvaraisia, tällaisia ovat esimerkiksi terveydenhuolto ja anniskelutoiminta.

Yrityksen rahoitus

Aloittava yritys tarvitsee usein ulkopuolista rahoitusta, jotta yritystoiminta saadaan käyntiin. Erilaiset yritystuet ovat yksi tyypillisimmistä yrityksen rahoituksista. Tukia voi saada niin yrityksen perustamiseen kuin yrityksen liiketoiminnan kehittämiseenkin.

Tunnetuin aloittavan yrittäjien tuista lienee starttiraha, jota voi saada jopa puolen vuoden ajan. Starttiraha mahdollistaa yrittäjän toimeentulon yrityksen alkumetreillä, kun tuloja ei vielä itse yritystoiminnasta saa.

Yrityksen kasvamisen myötä työntekijän palkkaaminen tai kansainvälistyminen voivat tulla ajankohtaiseksi ja näihin molempiin on erilaisia tukia saatavilla. Muita rahoitusmahdollisuuksia ovat esimerkiksi yrityslainat ja sijoittajien mukaan saaminen yrityksen perustamiseen.

Yrittäjäksi ryhtyminen edellyttää tiettyjen vakuutusten hankkimista.

Yrityksen vakuutukset

Yrityksen ja yrittäjän vakuutukset luovat turvaa erilaisten ikävien tilanteiden varalle. Pakollisia vakuutuksia ovat yel-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus, x sekä mahdolliset alaan liittyvät vakuutukset. Jos yrityksellä on työntekijöitä, on yritys velvollinen hankkimaan myös työntekijöilleen tietyt vakuutukset.

Yrittäjän kannattaa näiden lisäksi harkita esimeriksi tapaturma- ja sairasvakuutusta sekä vapaaehtoista eläkevakuutusta.

Yrityksen verotus

Yrityksen verotus vaihtelee hieman riippuen valitusta yritysmuodosta. Verotus kannattaisikin ottaa jo huomioon yrityksen perustamisvaiheessa, sillä esimerkiksi jos tuloja on odotettavissa paljon, voi toiminimiyrittäjällä nousta veroprosentti melko äkkiä korkeaksi.

Jokaisen yrittäjän kannatta kuitenkin huomioida mahdolliset vähennykset, kuten kilometrikorvaus ja työhuonevähennys. Tämä toki koskee vain niitä yrittäjiä, jotka hyödyntävät yritystoiminnassaan omaa autoaan tai tekevät töitä joko osittain tai kokonaan kotoa käsin.

Yritystoimintaan liittyvät hankinnat

Yritystoimintaa varten tarvitaan aina jonkinlaisia työvälineitä ja riippuen yritystoiminnan luonteesta saatetaan tarvita myös toimitilat. Yksinkertaisimmillaan työvälineeksi riittää pelkkä tietokone ja puhelin, toisaalta esimerkiksi rakennusalan yrittäjä saattaa heti alkuun tarvita kattavan työkalusarjan ja erilaisia työkoneita.

Yritykselle voi myös riittää toimitilaksi pelkkä yksi huone tai se voi jopa vuokrata työpisteen yhteiskäytössä olevasta työtilasta. Toisilla yrityksillä voi puolestaan olla hyvinkin tarkat kriteerit toimitilan suhteen.   

Yrityksen perustamiseen liittyviin hankointoihin kuuluu yleensä myös erilaisten ohjelmistojen ja esimerkiksi kotisivujen hankinta. Yksityypillisimmistä ohjelmistoista on jonkinlainen ERP-ohjelma, jonka kautta käsitellään laskut ja seurataan yrityksen toimintaa.

Yrityksen markkinointi

Ilman minkäänlaista markkinointia yritykselle on vaikea saada asiakkaita. Yleensä digitaalinen markkinointi on uusille yrityksille kaikista kustannustehokkain vaihtoehto ja sen avulla voidaankin saada hyviä tuloksia aikaan myös pienillä panostuksilla.

Markkinointi kannattaa aloittaa ihan perusasioiden kuntoon laittamisella: hanki yritykselle kotisivut, perusta yritykselle jokin sosiaalisen median tili ja huolehdi, että yrityksesi löytyy Googlesta. Yrittäjä voi olla myös itse aktiivinen sosiaalisen median kanavissa ja kasvattaa yrityksen tunnettavuutta sillä tavoin.

Yritystoiminnan kehittäminen

Yrittäjyys edellyttää monipuolista osaamista ja halua oppia.

Kun yritys on perustettu ja ensimmäiset asiakkaat hankittu, ei yrittäjän kannata missään nimessä jäädä täysin lepäämään laakereilleen, vaan lähteä myös kehittämään yrityksen toimintaa. Yrityksen toimintaa voi kehittää monella tavalla, tyypillisiä ovat esimerkiksi liiketoiminnan kasvattaminen ja yrityksen toiminnan tehostaminen.

Yrityksen kannattaisi määrittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niin kutsutut KPI-mittarit eli liiketoiminnan mittarit. Niiden avulla voidaan helposti saada kuva yritystoiminnan nykytilanteesta ja seurata myös yritystoiminnan kehittymistä haluttuun suuntaan. Yleensä yritystoiminta ei tule ikinä täysin valmiiksi, vaan kehitettävää riittää aina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest